SPSS ile istatistik analizi İZMİR TEZ MERKEZİ

SPSS Analizi, verilerin istatistiksel olarak analiz edilmesinde kullanılan bir programdır. Tez, makale veya projelerinizde anket ve ölçüm gibi yöntem ve veriler kullanıyorsanız ve bunları karşılaştırma, ilişki kurma ve hipotez test etme gibi amaçlarla analiz etmek istiyorsanız, SPSS programı kullanmak zorunludur. Verilerin çözümlenmesinde SPSS Analizi, istatistiksel yöntemi belirlemek son derece önemlidir.

Hipotezlerinizin test edilerek kabulünü veya reddini belirlemek amacıyla çeşitli istatistik testlerden faydalanılmaktadır. Ancak her istatistik tekniğin her analize elverişli olmadığına dikkat edilmelidir. Modele ya da hipoteze uygun test istatistiğinin seçilmemesi sonucunda elde edilen bulgular anlamlı olmaktan uzaklaşır. İstatistik analizde öncelikle yapılacak olan analizin nitel ya da nicel analiz mi olacağına karar verilmesi gerekmektedir.

Yapılan analizlerin değerlendirmelerinde kategorik değişkenler sayı ve yüzdeler ile ifade edilir. İstatistiksel analizler öncesinde verilerin dağılımı incelenir. Sürekli verilerde parametrik testler kullanılırken, kategorik verilerde parametrik olmayan istatistik testleri kullanılır. Analizden çıkan veriler çalışmaların bulgular, tartışma ve sonuç bölümlerinde yorum, tablo, grafik şeklinde oluşturulur.

İstatistiksel Testler

Araştırmanlarda temel problem/hipotez ve alt problemler/alt hipotezlere yönelik olarak öncelikle tanımlayıcı istatistiklerden ortalama, standart sapma, yüzde ve frekans değerleri belirlenmektedir. Bağımsız gruplar arasındaki farkların anlamlılığını tespit etmek amacıyla t-testi ve ANOVA, anlamlılıkların hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek amacıyla LSD (Tukey) testi kullanılabilmektedir.

Araştırma verilerinin normal dağılım gösterip göstermediğini bulmak amacıyla Kolmogorov-Smirnov testi gerçekleştirilmektedir. Araştırma verilerinin dağılımının normallik göstermediği durumlar için iki grubun ortalamaları arasındaki farklılık açısından t-testi yerine Mann-Whitney U analizi, ikiden fazla grubun ortalamaları arasındaki farklılık açısından ANOVA yerine Kruskal Wallis testi uygulanmaktadır. Analiz bulgularının değerlendirilmesinde genellikle %95 güven aralığı (p<0.05) tercih edilmektedir. Sağlık Bilimlerinde yapılan analizlerde ise bu güven aralıklarının %99 ve üzeri olması beklenmektedir.

Regresyon analizi, aralarında sebep-sonuç ilişkisi bulunan iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi belirlemek ve bu ilişkiyi kullanarak o konuya ilişkin tahminler yapabilmek amacıyla yapılır. Doğrusal regresyon, iki değişken arasındaki doğrusal neden-sonuç ilişkisinin, çoklu regresyon ikinden fazla değişkenin neden-sonuç ilişkisinin matematiksel bir fonksiyon ile açıklanmasıdır.

Faktör Analizi

Faktör analizi birçok araştırmada kullanılan çok sayıdaki değişkenin esasen bir kaç temel değişkenle ifade edilip edilemeyeceğini belirlemek için kullanılmaktadır. Özellikle sosyal bilimlerde, anket formlarında yer alan ölçeklerdeki her bir maddenin hangi diğer maddelerle gruplaşma yaptıklarını (benzer amaca yöneldiklerini), bu maddelerin bu gruplara ne kuvvetle bağlandıklarını görmek amacıyla keşfedici (exploratory) faktör analizi sıkça tercih edilmektedir.

Faktör analizi, ölçeklerin yapı geçerliliği ile de ilişkilidir. Ölçek geliştirme çalışmalarında, ölçülmesi amaçlanan özelliğin hangi boyutlarında ölçme yaptığını keşfetmek (explore) veya geliştirilmiş bir ölçeğin gerçekten istenen ölçümü yapıp yapmadığını doğrulamak veya yanlışlamak (confirmatory) amacıyla faktör analizi kullanılabilir.

  • Faktör analizi hem uygulanması hem de yorumlanması açısından uzmanlık gerektiren bir analizdir.
  • Bir örnek ile öğretilmesi mümkün olmadığı için her bir faktör analizi çalışması başlı başına bir süreçtir.
  • Her bir faktör analizinde karşılaşılan durumlar, diğerlerinde karşılaşılan durumlardan önemli farklılıklar gösterebilmektedir. Bunun temel nedeni farklı evren ve örneklemlerle çalışılmasıdır.
  • Özellikle maddelerin birden çok faktörde birden ya da negatif yük aldığı koşullarda karar verme süreci daha da büyük önem kazanmaktadır.
Anket veya Dosya Teslimi

Anketler, ses kayıtları ve Excel/SPSS dosyalarına yapılan veri girişleriniz için topladığınız verileri İzmir Tez Merkezine kargo aracılığıyla iletmeniz veya veri girişleri yapılmışsa mail aracılığıyla ulaştırmanız halinde analizlerinize bağlanabilir, ölçek ve analizlerin sayısına göre verilecek zaman aralığında analiz sonuçlarınızı teslim alabilirsiniz.

Çalışmalarınızda isteğinize göre anket sorularının hazırlanması ve yöntem bölümünün yazımı da tarafımızca gerçekleştirilebilmektedir. Böylece siz müşterilerimiz yalnızca anketlerin sahada uygulanması/deneylerin yapılmasını gerçekleştirmektesiniz. Ayrıca, SPSS Analizi bitiminde SPSS veri dosyasını (.sav) teslim ediyor, bu sayede danışman hocalarımıza veya jürilere sunabiliyorsunuz.

İzmir Tez Merkezi ve İzmir İstatistik Merkezi olarak bilginin oldukça büyük bir önem teşkil ettiği günümüz global dünyasında, bu bilgilerin doğru kullanılması ve analiz edilmesinin de bir o kadar önemli olduğunun bilincindeyiz.

Ayrıntılı bilgi için: www.izmiristatistik.com

Online Destek
1
Nasıl Yardımcı Olabilirim?
Merhaba,
İzmir Tez Merkezine Hoş Geldiniz...