İzmir Tez Merkezi Lisans Tezi

Lisans Bitirme Tezi

Lisans eğitiminizin son döneminde yer alan bitirme tezi yazım sürecinde alacağınız akademik destek sayesinde, akademik dile uygun, özgün ve bilimsel bir çalışma hazırlamak amacımızdır. Lisans tezi danışmanlık sürecinde konu başlıklarının belirlenmesinden literatür taramasına ve tez yazım kılavuzuna uygun düzenlemelere kadar tüm konularda destek sunmaktayız. İsteğe göre gerekli konularda çevirilerin yapılması ve tez sunumunun/posterlerin hazırlanmasına da yardımcı olmaktayız.

Lisans Bitirme Tezi Nedir?

Lisans bitirme tezi, lisans döneminde üniversitelerin birçok bölümünde son sınıf öğrencilerinden beklenen ve yüksek kredi değerine sahip olan bir ödev olarak tanımlanabilir. Lisans bitirme tezinin amacı, lisans bitirme aşamasına gelen öğrencilerden akademik içeriğe sahip bir metin hazırlama becerisi kazandırmaktır. Bu becerinin kazandırılmasındaki temel hedef, akademik dile hakim olmayı ve bilimsel içerikli bir konu hakkında bilgi verebilmeyi sağlamaktır. Ayrıca bitirme tezleri yüksek lisansa hazırlanan öğrenciler için bir ön hazırlık niteliğindedir. Bitirme tezleri bölüme göre farklı sayfa sayısına sahip bir proje sunumu olarak hazırlanmaktadır. Bazı bölümlerde bitirme tezleri yazılı proje sunumu yerine bir sosyal sorumluluk projesi, bilgisayar yazılımı veya belgesel niteliğindedir.

Tezin Genel Yapısı

Lisans tezinizin yazımında dikkat edilmesi gereken kurallar her üniversiteye göre farklılık gösterse de genellikle yapısal olarak içerikler aynıdır. Bir lisans tezinde yer alması gereken bölümler temel olarak üst sayfalar, giriş, içerik metni, sonuç ve kaynakça bölümlerinden oluşmaktadır. Üst sayfalar iç ve dış kapak, özet ve abstract, içindekiler listesi, tablo ve şekil listesi, kısaltmalardan meydana gelmektedir. Tez metni ise giriş, genel bilgiler veya literatür araştırmaları, materyal ve yöntem, bulgular ve sonuç bölümlerinden oluşur. Materyal, yöntem ve bulgular bölümleri genellikle ampirik çalışmalarda yer almaktadır. Derleme çalışmalarında ise genellikle konuyla ilgili başlıklara ve bilgilere yer verilir ve çalışma sonuca bağlanır. Sonuç bölümünden sonra ise tüm tez çalışmalarında faydalanılan kaynaklar, tez yazım kuralların göre yazılır. Benzer şekilde metin içerisinde yapılan atıflar da üniversite veya bölüm tarafından belirlenen kurallara göre yapılmaktadır. Ayrıca istenen fotoğraf veya analiz sonucu gibi bilgiler varsa, bunlar kaynakçanın ardından ekler bölümü ilave edilebilir.

Fakülteden fakülteye ve danışmanlara göre değişmekle birlikte bitirme tezleri yaklaşık 30 ile 80 sayfa arasında istenmektedir. Kaç sayfa yazmanız gerektiğini tez danışmanınıza sormanız gereklidir. Tüm detayları öğrendikten sonra bitirme tezinin planlamasına ve yazımına başlanabilir. Bitirme tezi örnekleri için benzer konularda yapılan akademik çalışmaları incelemeniz halinde bu konuda fikriniz olacaktır.

Tez İçeriğinin Yazılması

Yabancı dilde yazılan tezlerde ise öncelikle o dilde yazılan özet, ardından bu özetin Türkçe çevirisi yer alır. Özette araştırma sorusu, yöntem, sonuçlar ve düşünceler kısaca yer alır. Tez özeti 250 kelimeyi geçmemelidir. Bir tezin giriş bölümü, tez metninin ilk bölümüdür. Bu nedenle özet, abstract, içindekiler vb. bilgilerin yer aldığı tezin başında bulunan bölümden hemen sonra gelir. Tezin giriş bölümü temel olarak okuyucunun teze hazırlandığı bölümdür. Bu bölümde tez konusunda ön bilgiler verilir. Burada okuyucunun tezin neden ve nasıl yapıldığı ile ilgili olarak bilgi sahibi olması amaçlanır. Bu bölümde “Bu tez hangi temel problemi çözmek amacıyla yapılmaktadır?”, “Tezin konusu ve amacı nedir?”, “Tezin önemi nedir?” sorularının cevapları yer almalıdır.

Tez metni, içindekiler listesinde tanımlanan bölüm ve alt bölümler ile bütün tablolar ve şekiller ile dipnotları/atıfları içermektedir. Ana kısmın alt bölümlerinde önce kuramsal nitelikteki bölüme yer verilir. Böylece araştırmanın kuramsal çerçevesi çizilir. Bu bölüm bir tarihçe niteliğinde de olabilir. Eğer araştırmada uygulama kullanılmışsa, kuramsal nitelikteki bölümün ardından uygulama bölümüne yer verilir.

Materyal ve Yöntem Bölümü

Materyal ve yöntem bölümünde araştırmada kullanılacak materyalin neler olduğu (hangi bölgeye/ülkeye, kuruma, işletmeye vs. ait, hangi yılları içeriyor), nasıl, ne şekilde (Nitel yada Nicel araştırma tekniklerinden hangisinin kullanılacağı) ve ne zaman sağlanacağı; amaca ulaşabilmek için uygulanması düşünülen deneme planı ve yöntemleri; elde olunacak verilerin nasıl ve hangi yöntemle değerlendirileceği, kullanılacaksa eğer hazır istatistiklerin bulunabilirliği, ankete dayalı bir çalışma yapılacaksa örnek anketlerin varlığı kaynak göstererek ayrıntılı şekilde açıklanmalıdır. (Ne zaman, Nerde ve Nasıl Çalışacaksın?)

Bulgular, Tartışma ve Sonuç Bölümleri

Bulgular bölümü, giriş bölümünde ortaya konulan soruna aranan yanıtların verildiği bölümdür. Araştırmada toplanan ham verilerin düzenli, dizgelenmiş mantıksal bir düzen içinde ve çoğu kez de çizelgeler/tablolar şeklinde verildiği bölümdür. Bulgular, araştırma problemlerine göre düzenlenmelidir. Okuyucunun rakamların içinde boğulmasını önlemek için kullanım kolaylığı olan grafik ve tablolarda yer alan verilerin metin içinde tekrarı yapılmamalıdır. Bu bölümde kaynak ve alıntı kullanılmaz. Bulgular bölümünde öncelikle tanıtıcı özellikler çizelge/ tablo/ grafik şeklinde sunulur. Arkasından konuyla ilgili çalışmaya temel oluşturan araştırmanın amacına yönelik bulgular ve çözümlemeler önceden belirtilen istatistiksel değerlendirme yöntemleriyle birlikte verilir.

Tartışma bölümü, bulguların yalnızca tekrarlandığı değil yorumların yapıldığı bölümdür. Bu bölümde literatürde yapılan diğer çalışmaların bulgularıyla ilişki kurulmaktadır. Tezinizde elde ettiğiniz bulguların literatürle uyumlu olup olmadığı, uyumlu değilse neden olabileceği tartışılmalıdır. Araştırma bulguları diğer araştırmalarla desteklendiği ölçüde bulguların geçerliği ve güvenirliği artar. Yorum yapılırken tez metninde yer alan kaynaklarla sürekli ilişkilendirme yapılır.

Konuya göre farklılık gösteren ve yaklaşık 2-5 sayfa arasında olması beklenen sonuç kısmında, araştırma sürecinde elde edilen bulgularla varılan sonuçlar açıklanır ve öneriler geliştirilir.

Konuya ilişkin diğer kaynak ve çalışmaları doğrudan alıntı yaparak veya atıfta bulunarak kullanan araştırmacılar, bu kaynakların listesini “Kaynakça” (İngilizce tezlerde “References-Bibliography”) başlığı altında çalışmalarına eklemelidirler. Seçilen atıf yöntemine bağlı olarak yararlanılan kaynakların bilgileri çeşitli yöntemlere bağlı kalınarak yazılır.

Tezin Sunumu

Hazırladığınız tezleri genellikle bölümündeki 3 veya 4 hoca tarafından oluşturulan bir jüriye sunmanız istenir. Hazırlanan tez dosyası incelenerek belirli şartlara uyulup uyulmadığı, danışman hocanız tarafından kontrol edilir. İçerisinde lisans bitirme tezi hocanızın da bulunduğu jüri, konuya bağlı olarak 30 dakikaya kadar tez hakkında sunum yapmanızı isteyebilirler. Bu süreç sonrasında tez hakkında sorular sorulacaktır. Hazırlanan içeriğin gerçekten size ait olup olmadığı konusunda fikir sahibi olmaya çalışılacaktır. Bu nedenle süreci en azından bir aylık periyota yaymanız ve gerekli araştırmaları bizzat yaparak daha hazırlıklı olmanız gereklidir. Çünkü ilk başta kolay görünen içeriğin belirli şartlara göre yapılması, akademik dil kullanılması, kaynakça oluşturulması, görsellerin eklenmesi gibi işler çok kolay değildir.

Online Destek
1
Nasıl Yardımcı Olabilirim?
Merhaba,
İzmir Tez Merkezine Hoş Geldiniz...