Doktora Doktora

HİZMETLERİMİZ

Doktora

 

 

 

 

 

 

Bir doktora tez süreci, yüksek lisans aşaması ardından başlayan ve yüksek düzeyde araştırma, planlama ve değerlendirme becerileri gerektiren bir eğitim sürecidir. Doktora tezleri;

 • Güncel konulara yönelik özgün çözüm önerilerinin belirlenmesi,
 • Yeni ölçme ve değerlendirme araçlarının geliştirilmesi,
 • Daha önce keşfedilmemiş bir çalışma alanında önemli bulguların elde edilmesi,
 • Bilimsel alanda birçok akademisyen/araştırmacı vb. tarafından kabul edilen teorilerin geçerliliğinin sorgulanması gibi birçok amaca sahiptir.

Doktora çalışmaları yüksek bilgi düzeyi, yaratıcılık ve kalite gerektirmesi nedeniyle uzun uğraşlar ve titizlik gerektirmektedir. İzmir Tez Merkezi olarak doktora tez sürecinde danışmanlık ve yazım hizmetlerimizden gerek ofisimizde gerekse mail/telefon aracılığıyla profesyonel bir şekilde faydalanabilme imkanınız bulunmaktadır.

Doktora Tezi Nasıl Hazırlanmalıdır?

Birinci Aşama: Bir konu belirlemeden önce güncel yaşamdaki bir probleme yönelik mevcut durum hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla literatürde bu problemin çözümüne yönelik benzer çalışmaların mevcut olup olmadığını incelemek veya bu probleme yönelik farklı yöntemlerin kullanılabilirliğini sorgulamak.

İkinci Aşama: Literatür taraması ardından probleme yönelik yetersiz görülen bir konuyu tez konusu olarak seçmek.

Üçüncü Aşama: Seçilen tez konusuna yönelik problem cümlelerinin belirlenmesi, varsa alt problemlerin ortaya konması, problemin çözümüne yönelik materyalin veya yöntemlerin belirlenmesi, çalışmanın varsayımları ve sınırlılıklarının ifade edilmesi.

Dördüncü Aşama: Her üniversiteye özgü tez yazım kılavuzları çerçevesinde tez yazımına ve uygulama/analize başlamak. Bir Doktora Tezinin Sahip Olması

Bir Doktora Tezinin Sahip Olması Gereken Minimum İçerik:

 • Başlık
 • Özet
 • İçindekiler Listesi
 • Giriş
 • Literatür
 • Yöntem
 • Bulgular ve Tartışma
 • Sonuç ve Öneriler
 • Kaynaklar
 • Ekler